ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ με παραγγελία άνω των €50.00 (προ Φ.Π.Α.)
0,00 €

Κανένα προϊόν στο καλάθι.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ


1.
Βάσει της οικείας νομοθεσίας τόσο κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα όσο και του άρθρου 3ε επ. του νόμου περί προστασίας καταναλωτών (Ν. 2251/1994), ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών δίχως να απαιτείται η αναφορά των λόγων της υπαναχώρησης. Η ως άνω αποκλειστική προθεσμία των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του πελάτη άρχεται:

(α) από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή υποδειχθέν από αυτόν τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσικά κατοχή των παραγγελθέντων προϊόντων ή

(β) από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή υποδειχθέν από αυτόν τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσικά κατοχή του τελευταίου παραγγελθέντος προϊόντος, σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μία παραγγελία και αποδιδόμενων χωριστά ή

(γ) από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή υποδειχθέν από αυτόν τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσικά κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίο τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια ή

(δ) από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή υποδειχθέν από αυτόν τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσικά κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

2. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο πελάτης καλείται να αποστείλει στην Εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σαφή δήλωση άσκησης του σχετικού δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Για τον σκοπό αυτό ο πελάτης δύναται να χρησιμοποιεί το έντυπο «Άσκηση Δικαιώματος Υπαναχώρησης», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην παρούσα ιστοσελίδα και αποστέλλεται και σε έντυπη μορφή με συνημμένη την παροχή ενημέρωσης ως προς το σχετικό δικαίωμα, με το εκάστοτε παραγγελθέν προϊόν που του παραδίδεται, άλλως δύναται να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

3. Ο πελάτης, ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να επιστρέψει το εκάστοτε παραγγελθέν προϊόν στην Εταιρεία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός αποκλειστική προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Εταιρεία την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με ευθύνη του πελάτη και προκειμένου να τηρηθεί η ως άνω προθεσμία τα προϊόντα πρέπει να αποσταλούν στην διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, ήτοι στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Σεβδικίου, αριθμ. 28, Τ.Κ. 14671. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνον με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Ο πελάτης φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

4. Σε περίπτωση εμπρόθεσμη άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον πελάτη κάθε πληρωμή που έλαβε από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δέκα τεσσάρων (14)ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η Εταιρεία προβαίνει στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Για τον λόγο αυτό στο έντυπο «Άσκηση Δικαιώματος Υπαναχώρησης» παρακαλείται ο πελάτης να συμπληρώσει και το στοιχείο «iban» ώστε να καταβληθούν τα χρήματα στο λογαριασμό του. Ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί ορθά στοιχεία στην Εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση αποδεσμεύεται από την υποχρέωση εφόσον καταβάλει στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο πελάτης. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή χρημάτων.

5. Η Εταιρεία δεν οφείλει να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

6. Η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


1.
Το επιστραφέν προϊόν οφείλει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ήτοι στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε στον πελάτη και να είναι πλήρες, ήτοι να επιστρέφεται ακέραιο και μαζί με όλα τα τυχόν συνοδευτικά εργαλεία του, αξεσουάρ και λοιπές παροχές.

2. Εφόσον έχει ανοιχθεί η συσκευασία του επιστραφέντος προϊόντος, τούτη πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ήτοι δίχως να φέρει φθορές, σκισίματα ή λεκέδες.

3. Τα προϊόντα τα οποία φέρουν ταινία ασφαλείας ή ειδική ζελατίνα προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφονται εφόσον δεν έχει ανοιχθεί η ταινία ασφαλείας και δεν έχει αφαιρεθεί η ειδική ζελατίνα προστασίας. Σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω προϊόντα δεν δύνανται να επιστραφούν για λόγους υγιεινής.

4. Μαζί με τα επιστραφέντα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται και τα απαραίτητα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα αυτών, που θα υποδειχθούν από την Εταιρεία κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του πελάτη μαζί της.

5. Με την λήψη του επιστραφέντος προϊόντος και αφού ελεγχθεί η κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται, η Εταιρεία θα προχωρήσει είτε σε αλλαγή αυτού είτε σε επιστροφή του τιμήματος προς τον πελάτη.

7