ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ με παραγγελία άνω των €50.00 (προ Φ.Π.Α.)
0,00 €

Κανένα προϊόν στο καλάθι.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ι. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης αφορούν στους Όρους και Προϋποθέσεις για τη χρήση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (site) www.pbibeauty.gr

2. Όπου εφεξής γίνεται αναφορά στον όρο «η Εταιρεία», ως τέτοια θα νοείται η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PROFESSIONAL BRANDS INTERNATIONAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο « PRO.B.I. Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Σεβδικίου, αριθμ. 28, με ΑΦΜ 997507590 ΔΟΥ Κηφισιάς και Αρ. ΓΕΜΗ 119278901000 Τηλ: 210 8089383, 210 8089384, E-mail: info@pbibeauty.gr

3. Η Εταιρεία διατηρεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.pbibeauty.gr το ηλεκτρονικό της κατάστημα (e- shop), για τον σκοπό της πώλησης των προϊόντων της, το οποίο λειτουργεί υπό τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και το Ελληνικό δίκαιο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου καλούνται όπως διαβάσουν προσεκτικά τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις κατά την επίσκεψή τους στο site www.pbibeauty.gr Με την είσοδό τους στο site www.pbibeauty.gr Οι χρήστες τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση των Όρων και των Προϋποθέσεων που τίθενται παρακάτω, έχουν αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης του site και παρέχουν την ρητή συγκατάθεσή τους ως προς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.

4. Η Εταιρεία διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τις σχετικές αλλαγές στην ιστοσελίδα της. Από την δημοσίευση των τροποποιήσεων των Όρων και Προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η είσοδος και χρήση του site από τον χρήστη συνεπάγεται την ρητή συγκατάθεσή του ως προς τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

1. Με την είσοδο του χρήστη στο site της Εταιρείας, του χορηγείται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Η χορηγηθείσα άδεια δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και χορηγείται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση του site.

2. Η χορηγηθείσα άδεια δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε πράξη μεταπώλησης ή [U1] εμπορικής χρήσης, αναπαραγωγής, δημιουργίας αντιγράφων, μετάδοσης, ανακοίνωσης, θέσης σε κυκλοφορία, τροποποίησης ή εκχώρησης άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης τoυ site ή των επιμέρους στοιχείων του περιεχομένου του, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση των στοιχείων του περιεχομένου του, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

3. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τον χρήστη του site ή και επιμέρους στοιχείων του περιεχομένου του, συνεπάγεται αυτομάτως τερματισμό της χορηγηθείσας περιορισμένης άδειας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της άσκησης ένδικων βοηθημάτων έναντι του χρήστη που θα προβεί σε πράξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του site, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

1. Η χρήση του site γίνεται με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του χρήστη με επιλεγμένα από τον ίδιο μέσα και παρόχους.

2. Ο χρήστης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και να ενεργεί σύννομα σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές πρακτικές.

3. Απαγορεύεται ρητώς στον χρήστη η τέλεση ή διευκόλυνση αξιόποινων πράξεων καθώς και πράξεων που μπορούν να προκαλέσουν επιβάρυνση στη λειτουργία της ιστοσελίδας και αφορούν ενδεικτικώς στην παρεμπόδιση της λειτουργίας του site, μετάδοση ιών και χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

4. Ο χρήστης φέρει ατομικά την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν αναρτήσεών του επί της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που τυχόν δημοσιεύονται από τους χρήστες στην ιστοσελίδα της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ανάρτησης παρανόμου, χυδαίου, προσβλητικού ή άσεμνου περιεχομένου χρήστη στην ιστοσελίδα της να προβαίνει σε ενέργειες άρνησης δημοσίευσης, αφαίρεσης, διαγραφής ή τροποποίησης οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου χρήστη.

5. Απαγορεύεται ρητώς στον χρήστη η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο (συλλογή, επεξεργασία, διάδοση) των παρεχόμενων από άλλους χρήστες στοιχείων προκειμένου για την αποστολή σε αυτούς αυτόκλητου διαφημιστικού υλικού, κοινώς «ανεπιθύμητου» διαφημιστικού υλικού (spam). Η παραβίαση της ως άνω απαγόρευσης συνιστά ποινικό αδίκημα και η Εταιρεία θα γνωστοποιεί τέτοιου είδους παραβιάσεις καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που διέπραξε την παραβίαση στις αρμόδιες Αρχές.

6. Ο χρήστης συμφωνεί να υπερασπιστεί, αποζημιώσει και προστατεύσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων που προκύψουν από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή αίτημα τρίτου μέρους προκύψει από δική του χρήση της ιστοσελίδας ή παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Ο χρήστης συμφωνεί επίσης να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων που προκύψουν από δική του χρήση ρομπότ λογισμικού, των αραχνών, προγραμμάτων ανίχνευσης ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξόρυξης δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που επιβάλλει παράλογη επιβάρυνση ή φόρτο στην υποδομή της Εταιρείας.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1. Το περιεχόμενο του παρόντος site καθώς και των επιμέρους στοιχείων του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς κειμένων, φωτογραφιών, λογότυπων, γραφικών, εμπορικών σημάτων κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία της προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και της προστασίας των εμπορικών σημάτων.

2. Απαγορεύεται ρητώς στους χρήστες η οποιαδήποτε ενέργεια αντιγραφής, τροποποίησης, αλλοίωσης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

5. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών προβαίνουμε στην το δυνατόν ακριβέστερη και πληρέστερη περιγραφή των διατιθέμενων προϊόντων. Παρόλα’ αυτά, και στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων ως προς τα χαρακτηριστικά τους ανταποκρίνονται 100% στην πραγματική τους κατάσταση, αποδεχομένου του ενδεχόμενου μη ενημέρωσης ή λάθους. Καταβάλλουμε, ωστόσο, κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο την πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με την κατάσταση των διατιθέμενων προϊόντων.

6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρεί ασφαλές το περιβάλλον της ιστοσελίδας της. Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα δεν φέρει ιούς ή/ και σφάλματα.

2. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή καθίσταται δυσχερής ή/ και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/ εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στο site για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

4. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό των χρηστών λόγω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

5. Για οποιαδήποτε άλλη τυχόν ζημία που προέρχεται από την χρήση ή την πλοήγηση στο site, η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημία στην φήμη ή την υπόληψη ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή κάθε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως φύσεως, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αδυναμία χρήσης αυτής, ανεξάρτητα αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο site, εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της.

7. ΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Είναι πιθανό να περιλαμβάνονται στο site υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) άλλων ιστοσελίδων. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την Εταιρεία και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενό τους ή τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο χρήστη εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους καθώς και τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, που ακολουθούνται από τους διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων. Η Εταιρεία δεν παρέχει ουδεμία έγκριση ή αποδοχή ως προς την χρήση των υπερσυνδέσμων καθώς και του περιεχομένου τους.

ΙΙ. ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

8. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προκειμένου για την πραγματοποίηση αγοράς προϊόντων, οι πελάτες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή εφόσον είναι ανήλικοι να έχουν λάβει γονική συναίνεση για τον σκοπό της αγοράς των προϊόντων.

9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

1. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι τυγχάνει ενήλικος, ήτοι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ακολουθώντας την καθοδηγούμενη στο site διαδικασία. Ο χρήστης επιλέγοντας το εικονίδιο «Δημιουργία Λογαριασμού», εισάγει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ως «όνομα χρήστη» (username) και κωδικό της επιλογής του για την πρόσβασή του στο λογαριασμό του (password).

2. Με τη Δημιουργία Λογαριασμού ο χρήστης φέρει προσωπική ευθύνη για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού του, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασής του καθώς και για τον περιορισμό πρόσβασης στον υπολογιστή του. Ο χρήστης συμφωνεί ότι αποδέχεται την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού, του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασής του. Αν ο χρήστης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τη χρησιμοποιεί για λογαριασμό κάποιου άλλου, δηλώνει ότι έχει την εξουσία να δεσμεύσει αυτό το άτομο ως το κύριο με όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και στο βαθμό που δεν έχει την εν λόγω εξουσία συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημία που τυχόν προκληθεί από οποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που προκύπτει από την εν λόγω πρόσβαση ή χρήση.

3. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη είναι ο κωδικός εισόδου (username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία. Στα στοιχεία αυτά έχουν πρόσβαση μονάχα οι χρήστες της υπηρεσίας. Η Εταιρεία συνιστά για λόγους ασφαλείας, την αλλαγή του μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και την αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, η Εταιρεία προτείνει τη χρησιμοποίηση όχι μόνο γραμμάτων και αριθμών αλλά και συμβόλων για τη δημιουργία ισχυρού password.

4. Ο Λογαριασμός χρήστη παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες στον χρήστη που τον διατηρεί, δίδει την δυνατότητα αποθήκευσης των προϊόντων που ενδιαφέρουν τον χρήστη στο στοιχείο «Αγαπημένα», ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτά σε κάθε μελλοντική σύνδεσή του στο λογαριασμό του και με την χρήση του αριθμού παραγγελίας, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του σταδίου επεξεργασίας της παραγγελίας ανά πάσα στιγμή έως την τελική παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων στον παραλήπτη. Επισημαίνεται ότι η προσθήκη του προϊόντος στο στοιχείο «Αγαπημένα» δεν αποτελεί και δέσμευση του προϊόντος. Η διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος ελέγχεται κατόπιν υποβολής της σχετικής παραγγελίας και ισχύει η τιμή που έχει διαμορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας.

10. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Η ακολουθούμενη διαδικασία προκειμένου για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη είναι η ακόλουθη:

(α) Ο πελάτης θα πρέπει να ακολουθήσει την καθοδηγούμενη διαδικασία μέσω των οδηγιών που του παρέχονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγγελίας στην ιστοσελίδα.

(β) Ο πελάτης εισερχόμενος στο site της Εταιρείας, μπορεί να επιλέξει το προϊόν που τον ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων. Πατώντας πάνω στο προϊόν που τον ενδιαφέρει, αναδύεται σχετικό «παράθυρο», στο οποίο εμφανίζεται φωτογραφία του προϊόντος καθώς και η περιγραφή των χαρακτηριστικών του και οδηγίες χρήσης του. Οι ως άνω πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη όπως έχουν παρασχεθεί στην Εταιρεία από τον παραγωγό του προϊόντος. Σε περίπτωση ανάγκης διευκρινίσεων επί ενός προϊόντος, ο χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικώς ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(γ) Ο πελάτης, εφόσον επιθυμεί την υποβολή παραγγελίας προϊόντος που τον ενδιαφέρει, κατά την προβολή στην ιστοσελίδα του προϊόντος της προτίμησής του, θα πρέπει να επιλέξει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. χρώμα, υλικό κλπ) που επιθυμεί από τις επιλογές που του δίδονται καθώς και την ποσότητα του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει.

(δ) Κατόπιν επιλογής των χαρακτηριστικών και της ποσότητας του προς αγορά προϊόντος, ο πελάτης θα πρέπει να επιλέξει την ένδειξη «προσθήκη στο καλάθι». Σημειώνεται ότι ανά πάσα στιγμή περιήγησης του χρήστη στο site, ο πελάτης δύναται να δει λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα που έχει τοποθετήσει στο «καλάθι», να αναθεωρήσει τα προϊόντα που έχει τοποθετήσει στο «καλάθι», αφαιρώντας ήδη υπάρχοντα ή προσθέτοντας με την ως άνω διαδικασία που περιγράφεται στο υπό στοιχείο (γ) βήμα, νέα προϊόντα, καθώς και να ενημερωθεί για το κόστος των επιλεγμένων προϊόντων (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό έξοδα αποστολής, εφόσον επιλεχθεί σε επόμενο στάδιο η παραλαβή του προϊόντος με αποστολή μέσω courier).

(ε) Ο πελάτης θα πρέπει στη συνέχεια να πατήσει πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας με την ένδειξη «καλάθι» όπου και θα οδηγηθεί στα προϊόντα της επιλογής του, τα οποία έχει προσθέσει προηγουμένως με την ως άνω διαδικασία στο «καλάθι» προκειμένου για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Στο νέο αυτό χώρο, ο πελάτης θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Υποβολή παραγγελίας» ώστε να οδηγηθεί σε ένα νέο «παράθυρο» όπου θα κληθεί να ακολουθήσει εκ νέου τις οδηγίες για την οριστική αποστολή της παραγγελίας του προς την Εταιρεία.

(στ) Κατόπιν της υποβολής της παραγγελίας, ο πελάτης καλείται όπως επιλέξει τον τρόπο παραλαβής του προϊόντος. Οι τρόποι παραλαβής αναλύονται κατωτέρω στον όρο 12 του παρόντος.

(ζ) Παρεπόμενα ο πελάτης θα πρέπει να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής του προϊόντος, επιλέγοντας τον τρόπο της αντικαταβολής ή της τραπεζικής κατάθεσης, όπως ειδικότερα περιγράφεται στον όρο 11 του παρόντος.

(η) Ο πελάτης θα πρέπει στη συνέχεια να καταχωρήσει στην ειδική φόρμα τα απαιτούμενα προσωπικά του στοιχεία προκειμένου για την ταυτοποίησή του κατά την παραλαβή των προϊόντων από τον ίδιο ή την αποστολή αυτών μέσω courier. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν προς συμπλήρωση είναι τα εξής:

i) Ονοματεπώνυμο παραλήπτη παραγγελίας

ii) Διεύθυνση παραλήπτη παραγγελίας

iii) Τηλέφωνο παραλήπτη παραγγελίας

iv) Σχόλια σχετικά με την αποστολή

v) Τα στοιχεία χρέωσης (εφόσον είναι διαφορετικά από αυτά της αποστολής)

vi) Το παραστατικό που επιθυμεί ο πελάτης να εκδοθεί για τη αγορά (απόδειξη ή τιμολόγιο)

Αναφορικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των παραχωρούμενων από τους χρήστες προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούνται οι χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

(θ) Τελευταίο βήμα είναι η αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, κάνοντας «κλικ» στο αναδυόμενο εικονίδιο. Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι έχει διαβάσει όλες τις οδηγίες που παρέχονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς και αποδέχεται πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συνάπτοντας με αυτόν τον τρόπο σύμβαση αγοράς των επιλεγμένων προϊόντων με την Εταιρεία. Η παραγγελία έχει ολοκληρωθεί και έχει αποσταλεί στην Εταιρεία μας για την περαιτέρω επεξεργασία της.

2. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει ένα ευχαριστήριο μήνυμα που θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα, το οποίο καθίσταται επιβεβαιωτικό της υποβολής της παραγγελίας προς την Εταιρεία. Το μήνυμα αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες της υποβαλλόμενης παραγγελίας, ήτοι όλα τα στοιχεία που κλήθηκε ο πελάτης να επιλέξει κατά την διαδικασία προ της υποβολής της παραγγελίας (περιγραφή του προϊόντος, τρόπος παραλαβής, τρόπος πληρωμής κλπ), καθώς και τον αριθμό της παραγγελίας.

3. Σε άμεσο χρόνο εκπρόσωπος της Εταιρείας θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον πελάτη προκειμένου να τον ενημερώσει για την διαθεσιμότητα του προϊόντος και να του παρέχει όλες τις πληροφορίες ως προς την επεξεργασία της παραγγελίας του. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός εκ των παραγγελθέντων προϊόντων, ανακαλείται η παραγγελία, κατόπιν συνεννόησης του πελάτη με την Εταιρεία, ενώ η παραγγελία για τα λοιπά διαθέσιμα προϊόντα θα προχωρήσει κανονικά. Εάν εκπρόσωπος της Εταιρείας δεν επικοινωνήσει με τον πελάτη εντός χρονικού διαστήματος 2 εργάσιμων ημερών, ο πελάτης δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας και ειδικότερα στο τηλ: (0030) 210 8089383 - 384. Στο τηλέφωνο αυτό μπορούν να επικοινωνούν οι πελάτες με την Εταιρεία προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της παραγγελίας τους. Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, οι πελάτες καλούνται να έχουν διαθέσιμο τον αριθμό της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες που έχουν προβεί προηγουμένως σε Δημιουργία Λογαριασμού, μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της παραγγελίας τους και μέσω του λογαριασμού τους.

4. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή της παραγγελίας του πριν την οριστικοποίηση αυτής από την Εταιρεία, ο πελάτης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του, ερχόμενος αμέσως σε επικοινωνία με την Εταιρεία και να υποβάλει εκ νέου νέα παραγγελία ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία. Κατόπιν οριστικοποίησης της παραγγελίας, και εφόσον ο πελάτης επιθυμεί τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας του, θα πρέπει να υπαναχωρήσει από την αρχική σύμβαση παραγγελίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ακολουθώντας την καθοδηγούμενη διαδικασία στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και να υποβάλει νέα παραγγελία ακολουθώντας ομοίως τα ως άνω βήματα.

11. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Οι αναγραφόμενες τιμές των διατιθέμενων προϊόντων εκφράζονται σε ευρώ (€).

2. Οι αναγραφόμενες τιμές των διατιθέμενων προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον ισχύοντα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης της παραγγελίας συντελεστή ΦΠΑ. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ μεταξύ του χρόνου υποβολής της παραγγελίας και πληρωμής της παραγγελίας (είτε μέσω αντικαταβολής είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης), η τιμή του προϊόντος αναπροσαρμόζεται, εφαρμοζόμενου του ισχύοντος κατά τον χρόνο πληρωμής συντελεστή ΦΠΑ. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για τυχόν τέτοια αναπροσαρμογή με ενημερωτικό e-mail από την Εταιρεία.

3. Οι αναγραφόμενες τιμές των διατιθέμενων προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής σε περίπτωση που επιλεχθεί από τον πελάτη ως τρόπος παραλαβής του προϊόντος η αποστολή αυτού με τη χρήση courier.

4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει ελεύθερα τις τιμές των διατιθέμενων προϊόντων καθώς και το κόστος παράδοσης και τους τρόπους πληρωμής, παρέχοντας ενημέρωση στον χρήστη για το τι ισχύει κάθε φορά πριν από την υποβολή της εκάστοτε παραγγελίας.

5. Σε περίπτωση εσφαλμένης τιμής κάποιου προϊόντος στην ιστοσελίδα και εντοπισμού του σχετικού σφάλματος κατόπιν υποβολής της παραγγελίας από τον πελάτη, η Εταιρεία θα ενημερώσει σε άμεσο χρόνο τον πελάτη. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή παρέχει στον πελάτη το δικαίωμα είτε να προμηθευθεί το προϊόν στη σωστή τιμή είτε να ακυρώσει την παραγγελία.

12. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι ακολουθούμενοι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

(α) Με αντικαταβολή κατά τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος με την παράδοση του προϊόντος από τον μεταφορέα courier στη διεύθυνση του πελάτη. Το επιτρεπτό όριο για την καταβολή του αντιτίμου σε μετρητά είναι αυτό που ορίζεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία.

(β) Με μετρητά ή με χρήση χρεωστικής κάρτας κατά την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα της Εταιρείας.

(γ) Με τραπεζική κατάθεση σε υποδεικνυόμενο λογαριασμό της Εταιρείας, ο οποίος γνωστοποιείται στον πελάτη κατά την διαδικασία πραγματοποίησης της παραγγελίας και ειδικότερα κατά την επιλογή του επιθυμητού τρόπου πληρωμής.

13. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Οι ακολουθούμενοι τρόποι παραλαβής των προϊόντων είναι οι εξής:

(α) Παραλαβή παραγγελθέντος προϊόντος από το κατάστημα της Εταιρείας, ήτοι από την έδρα της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Σεβδικίου, αριθμ. 28, Τ.Κ. 14671. Ο πελάτης θα ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις ημέρες και ώρες παραλαβής του παραγγελθέντος προϊόντος από το κατάστημα της Εταιρείας, οπότε θα μπορεί να προσέλθει στο κατάστημα για άμεση παραλαβή του προϊόντος.

(β) Αποστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier): Η παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος γίνεται στη δηλούμενη από το χρήστη διεύθυνση αποστολής μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Η παράδοση γίνεται είτε στον ίδιο τον παραλήπτη είτε σε υποδειχθέν από τον παραλήπτη τρίτο πρόσωπο. Η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών: ΕΛΤΑ Courier (Πόρτα Πόρτα). Τα έξοδα αποστολής στην περίπτωση επιλογής από τον πελάτη του τρόπου παραλαβής του παραγγελθέντος προϊόντος με αποστολή μέσω courier βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη, ο οποίος ενημερώνεται για το σχετικό κόστος αποστολής κατά το στάδιο επιλογής του τρόπου παραλαβής του προϊόντος προ της οριστικής υποβολής της παραγγελίας. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής όταν το συνολικό κόστος της παραγγελίας του υπερβαίνει το ποσό των 50€ προ Φ.Π.Α.

Κατά τον χρόνο παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος από την Εταιρεία προς την εταιρεία ταχυμεταφορών, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικώς με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη εύρεσης του πελάτη από τον μεταφορέα της εταιρείας ταχυμεταφορών στην δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης του προϊόντος, θα αποστέλλεται μήνυμα (sms) στον πελάτη από τον μεταφορέα προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με την εταιρεία ταχυμεταφορών ώστε να πραγματοποιηθεί η παράδοση του προϊόντος. Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση σε είσοδο πολυκατοικίας ή σε εξωτερικό χώρο ή σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί ως εξουσιοδοτημένο από τον πελάτη για την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος.

2. Η επεξεργασία και παράδοση των παραγγελιών γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών. Για τις παραγγελίες που υποβάλλονται τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή ημέρες αργίας η επεξεργασία τους θα άρχεται από την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα.

3. Κατά τον χρόνο παραλαβής του παραγγελθέντος προϊόντος ο πελάτης βαρύνεται με την ευθύνη ελέγχου του προϊόντος και εντοπισμού πιθανού σφάλματος, προκειμένου να ενημερώσει την Εταιρεία πάραυτα σχετικά με αυτά.

4. Με την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος παραδίδεται στον πελάτη και το σχετικό παραστατικό, στο οποίο αναγράφεται το συνολικό κόστος της αγοράς του προϊόντος, καθώς και τα έξοδα αποστολής (εφόσον έχει επιλεχθεί ως τρόπος παραλαβής η αποστολή μέσω courier).

5. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την δυνατόν αμεσότερη παραλαβή των παραγγελθέντων προϊόντων από τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή των προϊόντων θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας από τον πελάτη, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής μέσω της αποστολής με courier από την στιγμή υποβολής της παραγγελίας (υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία) είναι ο εξής:

i. Για αποστολή προϊόντων εντός Αττικής: 3 ημέρες

ii. Για αποστολή προϊόντων εντός Ελλάδας: 4 ημέρες

iii. Για αποστολή προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7 ημέρες

6. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω αποστολής των προϊόντων με εταιρεία ταχυμεταφορών. Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων δεν δεσμεύει νομικά την Εταιρεία, πλην των περιπτώσεων που η παράδοση λαμβάνει χώρα πέραν του προβλεπόμενου στην νομοθεσία χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας παράδοσης των προϊόντων εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων, απεργιών, τυχηρών γεγονότων και εν γένει λόγω συνδρομής γεγονότων που εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας). Ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Εταιρεία προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της παραγγελίας του.

7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική παραλαβής των προϊόντων, ενημερώνοντας σχετικώς τον χρήστη πριν την υποβολή της εκάστοτε παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστάσει την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με την οποία συνεργάζεται.

14. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Η ευθύνη της Εταιρείας ως πωλήτριας εταιρείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί πώλησης κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο για τις συμβάσεις εξ’ αποστάσεως και την προστασία των καταναλωτών. Η Εταιρεία ευθύνεται για την εκπλήρωση της πώλησης σύμφωνα με τον Νόμο και τα διαλαμβανόμενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

2. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου για την παράδοση των προϊόντων με τις συνομολογημένες ιδιότητες και άνευ πραγματικών ελαττωμάτων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 534 ΑΚ. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης, εφόσον του παραδοθεί προϊόν άνευ συνομολογημένης ιδιότητας ή φέρον πραγματικό ελάττωμα, καλείται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία προκειμένου να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του. Επισημαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχονται από τα άρθρα 540 επ. ΑΚ καθώς και το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και ειδικότερα το δικαίωμα να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, το δικαίωμα να απαιτήσει μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες καλούνται αρχικώς να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία προκειμένου για την διευθέτηση ενδεχόμενου τέτοιου ζητήματος.

15. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς την πώληση στις κάτωθι περιπτώσεις:

i. για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα,

ii. σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η Εταιρεία έχει δώσει εμπροθέσμως,

iii. σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα.

16. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Εταιρεία δεν παρέχει εμπορική εγγύηση των αγορασθέντων προϊόντων. Οι εγγυήσεις παρέχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) των προϊόντων με δική τους ευθύνη (νόμιμη εγγύηση). Η νόμιμη εγγύηση ισχύει για δύο (2) έτη από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος από τον πελάτη και προς απόδειξη του χρόνου ισχύος της θα πρέπει να προσκομίζεται από τον πελάτη η απόδειξη ή το τιμολόγιο με την ειδική σφραγίδα της επιχείρησης κατά την πώληση του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις.

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. Βάσει της οικείας νομοθεσίας τόσο κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα όσο και του άρθρου 3ε επ. του νόμου περί προστασίας καταναλωτών (Ν. 2251/1994), ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών δίχως να απαιτείται η αναφορά των λόγων της υπαναχώρησης. Η ως άνω αποκλειστική προθεσμία των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του πελάτη άρχεται:

(α) από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή υποδειχθέν από αυτόν τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσικά κατοχή των παραγγελθέντων προϊόντων ή

(β) από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή υποδειχθέν από αυτόν τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσικά κατοχή του τελευταίου παραγγελθέντος προϊόντος, σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μία παραγγελία και αποδιδόμενων χωριστά ή

(γ) από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή υποδειχθέν από αυτόν τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσικά κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίο τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια ή

(δ) από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή υποδειχθέν από αυτόν τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσικά κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

2. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο πελάτης καλείται να αποστείλει στην Εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σαφή δήλωση άσκησης του σχετικού δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Για τον σκοπό αυτό ο πελάτης δύναται να χρησιμοποιεί το έντυπο «Άσκηση Δικαιώματος Υπαναχώρησης», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην παρούσα ιστοσελίδα και αποστέλλεται και σε έντυπη μορφή με συνημμένη την παροχή ενημέρωσης ως προς το σχετικό δικαίωμα, με το εκάστοτε παραγγελθέν προϊόν που του παραδίδεται, άλλως δύναται να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

3. Ο πελάτης, ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να επιστρέψει το εκάστοτε παραγγελθέν προϊόν στην Εταιρεία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός αποκλειστική προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Εταιρεία την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με ευθύνη του πελάτη και προκειμένου να τηρηθεί η ως άνω προθεσμία τα προϊόντα πρέπει να αποσταλούν στην διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, ήτοι στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Σεβδικίου, αριθμ. 28, Τ.Κ. 14671. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνον με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Ο πελάτης φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

4. Σε περίπτωση εμπρόθεσμη άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον πελάτη κάθε πληρωμή που έλαβε από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δέκα τεσσάρων (14)ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η Εταιρεία προβαίνει στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Για τον λόγο αυτό στο έντυπο «Άσκηση Δικαιώματος Υπαναχώρησης» παρακαλείται ο πελάτης να συμπληρώσει και το στοιχείο «iban» ώστε να καταβληθούν τα χρήματα στο λογαριασμό του. Ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί ορθά στοιχεία στην Εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση αποδεσμεύεται από την υποχρέωση εφόσον καταβάλει στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο πελάτης. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή χρημάτων.

5. Η Εταιρεία δεν οφείλει να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

6. Η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

18. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Το επιστραφέν προϊόν οφείλει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ήτοι στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε στον πελάτη και να είναι πλήρες, ήτοι να επιστρέφεται ακέραιο και μαζί με όλα τα τυχόν συνοδευτικά εργαλεία του, αξεσουάρ και λοιπές παροχές.

2. Εφόσον έχει ανοιχθεί η συσκευασία του επιστραφέντος προϊόντος, τούτη πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ήτοι δίχως να φέρει φθορές, σκισίματα ή λεκέδες.

3. Τα προϊόντα τα οποία φέρουν ταινία ασφαλείας ή ειδική ζελατίνα προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφονται εφόσον δεν έχει ανοιχθεί η ταινία ασφαλείας και δεν έχει αφαιρεθεί η ειδική ζελατίνα προστασίας. Σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω προϊόντα δεν δύνανται να επιστραφούν για λόγους υγιεινής.

4. Μαζί με τα επιστραφέντα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται και τα απαραίτητα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα αυτών, που θα υποδειχθούν από την Εταιρεία κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του πελάτη μαζί της.

5. Με την λήψη του επιστραφέντος προϊόντος και αφού ελεγχθεί η κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται, η Εταιρεία θα προχωρήσει είτε σε αλλαγή αυτού είτε σε επιστροφή του τιμήματος προς τον πελάτη.

19. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν ειδοποίησης, να τερματίσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα που εκχωρούνται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι χρήστες θα πρέπει να συμμορφωθούνε άμεσα με οποιαδήποτε λύση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της παύσης κάθε χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Τίποτα από αυτά που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται ότι δημιουργεί οποιαδήποτε μεσολάβηση, συνεργασία ή άλλη μορφή κοινής επιχείρησης μεταξύ της Εταιρείας και το χρήστη.

20. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

1. Η παραβίαση από τους χρήστες οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτές που ορίζονται στο νόμο καθώς και στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του site συνεπάγεται αποκλειστική ευθύνη τους για την αποκατάσταση ενδεχόμενης ζημίας της Εταιρείας προκληθείσας από τις πράξεις παραβίασης.

2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τη Εταιρεία ενός εκ των οριζόμενων στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτό.

3. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

4. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να απευθύνει κάποιο παράπονο προς την Εταιρεία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στο e-mail: info@pbibeauty.gr.

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, ο χρήστης μπορεί να παραπέμπει διαφορές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο: HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/ODR/MAIN/INDEX.CFM?EVENT=MAIN.HOME.CHOOSELANGUAGE

Ο χρήστης μπορεί να παραπέμπει διαφορές σχετικά με την πώληση προϊόντων στον ακόλουθο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:

Συνήγορος του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα Email address: grammateia@synigoroskatanaloti.gr Website: HTTP://WWW.SYNIGOROSKATANALOTI.GR Τηλέφωνο: (+30) 2106460862

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε στείλτε μας email στο info@pbibeauty.gr

7